Běh Heulosem - historie závodu

Heulos            Dějištěm závodu je lesopark Heulos v Jihlavě, zázemí poskytují šatny pro účinkující v areálu Letního kina. Park se rozkládá v poměrně příkrém údolí říčky Jihlávky. Je levostranným přítokem řeky Jihlavy a její prameniště se nachází v lesích Stonařovských alejí. V době založení města toto údolí bylo jeho strategickou obrannou součástí. Na jeho temeni byly zbudovány mohutné dvojité hradby, které zde můžeme vidět dodnes. Napadnout město z této strany bylo prakticky nemožné, proto v blízkosti těchto hradeb jsou nejvýznamnější instituce středověkého města. Na vrcholu slávy Jihlavské pevnosti, byla navíc obrana posílena trojúhelníkovými zemními valy (tzv. bastiony), jejichž zbytky jsou, nejen zde, ale i jinde ve městě patrné dodnes. Po zrušení pevnosti se do roku 1824 začalo, z popudu tehdejších osobností města, do té doby holé údolí, parkově upravovat. Byly také prolomeny hradby u Jakubského kostela novým vchodem do parku. Nejdříve stráň na levém břehu říčky, tzv. Malý Heulos a později na druhém tzv. Velký Heulos.

První narušením jeho celistvosti byla stavba internátní školy Adolfa Hitlera pro výchovu Hitlerjungend, otevřenou v roce 1942, místně nazývaný „Hrádek“. Jde o monumentální dílo zbudované kompletně z kamene. Jeho architekturu můžeme zhlédnout při závodě BV Běh Heulosem. Po válce sloužila pro ubytování studentů. Naposledy, po nákladné rekonstrukci, Policejní škole MV.   Za socialismu byl park přejmenován na Březinovi sady a budován zde Park kultury a oddechu. Jeho součástí je Letní kino s největším plátnem v republice. Nejvýznamnější akcí býval tzv. Filmový festival pracujících. Vrchol zažíval v šedesátých letech. Např. film Až přijde kocour, s dvojrolí Jana Wericha v roce 1963, shlédlo najednou přes 10 tisíc diváků. V roce 1957 byl také zřízen zoo koutek, který byl a stále je postupně rozšiřován na špičkovou zoologickou zahradu. Největším zásahem do plochy parku byla ovšem výstavba sídliště Březinky v 70ých letech.  Byla zdevastována téměř třetina rozlohy Velkého Heulosu výstavbou panelových věžáků v lokalitě zvané „Na kopci“, podle návrhu socialistických architektů v čele s architektem Grycem, kteří se vzhlídli v stylu sídlišť ve Finsku. Po roce 1989 se vrátil původní název používaný od založený města - Heulos. Ten zřejmě pochází od německého „seno“.  V současnosti prochází rozsáhlou revitalizací spolufinancovanou z Evropských fondů, jejíž dokončená první etapa je patrná na první pohled. 

První ročník 1964    Byl založen jako přípravný závod běžců na lyžích. První ročník se uskutečnil 28. října 1964. Zúčastnilo se ho devět mužů, tři ženy a 66 chlapců a dívek starších deseti let. Ředitel závodu byl Stoklasa J., hlavní rozhodčí Dvořák Karel, vrchní počtář Kratochvíl Josef. Josef Kratochvíl byl organizátorem závodu dlouhá léta. Trať závodu a místo startu není známo.

1965 -  1975      Pro druhý ročník byly vyměřeny a barvou na stromech pevně označeny standardní tratě. Návrh a provedení uskutečnili Zdeněk Pečínka starší a mladší. Základem byl červený okruh 2965 m dlouhý. Po třech označených zkratkách hlavního okruhu vedli další okruhy: modrý – 2170 m, zelený 1125 m a žlutý 460 m. Muži do 34 let měli určeny červený a modrý okruh – 5130 m, muži nad 35 let a ženy do 34 let červený – 2970 m a ženy nad 35 let modrý – 2170 m. Startovalo se z amfiteátru letního kina. Trať stoupala prudce ke hřišti u bývalého internátu policejní školy, zvaný „Hrádek“. Poté po přístupové cestě k internátu vedla až ke garážím pod Brněnskou ulicí. Zde opět prudce stoupala k Brněnské ulici k okraji lesa Heulosu.

Poměry v té době zde byly úplně jiné. Místo největšího sídliště Březinky bylo pole. V prostoru dnešní kotelny byl statek s uzavřeným dvorem. Kolem něj vedla polní cesta, která vedla od „Jánů“ až k Brněnské ulici. „U Jánů“ se říkalo křižovatce, u které stál hotel. Ten stál přibližně v místě počátku Okružní ulice. V lokalitě , která se nazývá „Na kopci“ byl upravený lesopark. Ten byl potom zdevastován výstavbou panelových věžáků, podle návrhu socialistických architektů, kteří se vzhlídli v stylu sídlišť ve Finsku. Po celém severním okraji tohoto lesoparku vedla pěšina lemována listnatými stromy. Její zbytky můžeme spatřit v dolní části, pod posledními věžáky. Její trasu pak kopíruje dlouhý chodník pod věžáky Podle tohoto chodníku si můžeme udělat představu o původní rozloze lesoparku. Po zmiňované pěšině dlouhé více jak 1 km pokračovala trasa okruhu. Vedla až k dnešním věžákům na dolním okraji sídliště. Odtud se pak vracela po cestách k letnímu kinu. Trať byla precizně změřena a trvale označena Pečínkou starším a mladším. Koncem 60 let byla pěšina přerušena oplocením areálu krytu CO. Ten se pak obíhal vracečkou po cestě od garáží. Viz jimi vypracovaný plánek tehdejších tratí.

Závod se, až na roky 64,65,76, se uskutečňoval dvoukolově (66,75) a většinou tříkolově (67 – 74) v týdenním intervalu a byl potom celkově vyhodnocován. Na závod se tehdy sjížděly výpravy oddílů lyžování z celé Vysočiny a dominovala zde účast mládeže. Startovalo se intervalovým způsobem po kategoriích s vylosovaným pořadím startů. Závod se konal v sobotu dopoledne. (viz HT mužů z tehdejších let)

1976 – 1980      V těchto letech se muselo ve vedení trasy experimentovat. Ta byla narušena zahájenou výstavbou části sídliště „Na Kopci“. Do Běžce byl zařazen 14. ročník, v roce 1977, do jeho druhého ročníku, na návrh Jiřího Šmrhy, jako náhrada Běhu 10 km na dráze. Intervalový způsob startů byl zachován. Zrušen byl více kolový způsob jeho konání.  Konal se v sobotu 15.10.77 a další zvláštností byli dvě vyhodnocené tratě pro muže: 6 km a 5,7 km.

1981 – 2008   V roce 1981 Pečínka starší a mladší vytýčili nové standardní tratě, přizpůsobené změněným dispozicím v parku, značené pevně na stromech. Na velké tabuli umístěné u zadního východu z ZOO byl donedávna jejich plánek. Tyto tratě se z větší části používají dodnes. Základem byl červený okruh dlouhý 3250 m, začínající prudkým stoupáním z areálu letního kina ke „hrádku“. Modrý okruh je dlouhý 2150 m a, jak je patrno z plánku, je v podstatě veden po trase červeného okruhu a má značenou zkratku před hřištěm u „Hrádku. Zelený okruh má délku 1000 m a má zkratku hned v úvodním stoupání a je pak veden po závěrečné části hlavního okruhu. Viz plánek. Byl označen také žlutý okruh 500 m. Ten se později nepoužíval pro kamenitý povrch v prudkém klesání a byl nahrazen okruhem 350 m kolem plotu letního kina. Od 21. ročníku v roce 84 přešlo konání závodu na páteční odpoledne.

              V roce 1997 se zavedli hromadné starty. V současné době startují, mimo nejmladší, hromadně všechny hodnocené kategorie. Start byl posunut zpět o 100 m na přístupovou cestu. Muži a junioři mají předepsaný 2x červený okruh, dorostenky, starší žáci a žákyně 1x červený okruh, ženy, juniorky a dorostenci 2x modrý okruh, mladší žáci a žákyně 1x modrý okruh. Zázemí poskytují nově zrekonstruované šatny pro účinkující v prostorech pod plátnem letního kina.

2009       V roce 2009 byli nuceni pořadatelé, pro stavební činnost v Letním kině, spojenou s odhalením koryta potoka Jihlávky, opět zásadně změnit trasy závodu. Start a cíl byl přesunut na dráhu Atletického stadionu Na Stoupách, který poskytl také zázemí. Červený okruh zůstal v trase zachován. Trať se na něj napojovala u krytu CO, kdy běžci absolvovali nejdříve jeho závěrečnou polovinu za Letní kino a pak úvodní část. Ke krytu CO vedla od stadiónu protisměrná část ulicí Na Stupách, po cestě Malého Heulosu a přes starý Brněnský most.

                Muži a junioři absolvovali červený okruh jedenkrát. Délka tratě byla 6,7 km, tedy téměř shodná z předchozí. Ženy a dorost jej měli zkrácen po modré zkratce, ale v opačném směru s délkou 4,6 km. Starší a mladší žáci, žákyně měli obrátku na hlavní trati u Brněnského mostu a délku 2,2 km. Nejmladší s předškolními měli tratě na dráze stadionu.

2010         Po přestavbě areálu Letního kina se závod opět vrátil do původní podoby s drobnými změnami. Koryto Jihlávky je otevřeno a přemostěno mostkem u vchodu do ZOO. První změnou je, že okruh se uzavírá po cestě za potokem. Tím se délka okruhů zkrátila o 150 m. Další je, že start a cíl je na nové okrajové komunikaci u levého břehu Jihlávky. Při průběhu do druhého kola se k plátnu neběhá. Cíl je v úrovni nových vrat v oplocení areálu. Start je posunut zpět o 100 m na okrajové  komunikaci. Délka tratí je ale přesně stejná, jako předtím. Pro dvě nejmladší kategorie do 9 let je určen okruh 350 po komunikacích v areálu kina.

2013          Při prvním výročí úmrtí zakladatele a dlouholetého předsedy Běžce, Jiřího Šmrhy, byl závod pojmenován jako jeho memoriál. Se závodem byl spjat od jeho prvopočátku.

2014         Nově otevřený úsek cyklostezky kolem říčky Jihlávky umožnil zrušit kritizovaný úsek po klesající pěšině k pravému břehu říčky, silně poškozený erozí. To si vyžádalo změnu všech tratí. Na tradičním červeném a modrém okruhu to byly ovšem změny minimální. Délka tratě mužů je shodná z dřívější. Trať se skládá ze dvou okruhů. Zelený, dlouhý 1,1 km, obíhá říčku Jihlávku, po cyklistické stezce a pravobřežní pěšině. Červený okruh nesbíhá k Jihlávce, ale uzavírá se po cestě ve středu svahu říčky. Jeho délka je 2,7 km. Mezi těmito okruhy je spojka dlouhá 50 m. Po startu se nejdříve běží po severní části zeleného okruhu přes lávku na cyklistické stezce a spojkou na červený. Po absolvování dvou červených okruhů se seběhne spojkou zpět na zelený, který se dokončí jeho jižní částí přes mostek u zadního vchodu do ZOO.

2015      Po zkušenostech s modrou zkratkou, před hřištěm u „Hrádku“, byla tato zrušena a běhá se jen po červeném okruhu. Muži a ženy dvakrát, dorost jednou. Žáci běhají jen po zeleném okruhu, jednou, dvakrát, dle věkové kategorie. Dětem do 9 let zůstal okruh 350 m v areálu letního kina.

2020    Pro pandemii Covid – 19 a opatření vlády ČR, s ohledem k tomuto stavu, nebylo možní závod uspořádat.

 

 

Přehled ročníků 1 – 14, kdy nebyl v Běžci:

roč

datum

Km     M - Ž

Muži

A20+A18

čas

Muži

B40+B50+B60

čas

Ženy

C20+C35+C18

čas

účast M+Ž+D+Žá

1.

28.10.64

3 - 1

Sladký Jan

9:27

Kozel Jiří

11:42

Němečková Marie

4:45

78

9+3+14+52

2.

6.11.65

5,13 – 2,17

Korgo Anton

18:52

Indra Václav

– 2,97km

12:47

-

-

61

6+0+17+38

3.1.

23.10.66

5,13 – 2,17

Schmidt Jindřich

24:45

Kozel Jiří

– 2,97km

16:50

-

-

46

4+0+16+26

3.2.

5.11.66

5,13 – 2,17

Procházka Josef

23:05

Kozel Jiří – 2,97km

15:06

Kozlová Miluše

11:48

56

3+1+24+28

4.1.

22.10.67

5,13 – 2,17

Černý Robert

18:22

Háj Bohumil – 2,97km

9:42

Jirků Jana

7:32

58

6+4+21+27

4.2.

28.10.67

5,13 – 2,17

Černý Robert

20:56

Háj Bohumil

12:48

Jůnová Alena

12:55

56

7+2+21+26

4.3.

4.11.67

5,13 – 2,17

Černý Robert

21:37

Háj Bohumil

12:42

Jirků Jana

11:09

46

6+2+16+22

5.1.

12.10.68

5,13 – 2,17

Černý Robert

20:44

Kozel Jiří – 2,97km

16:53

Jůnová Alena

12:10

48

9+3+17+19

5.2.

19.10.68

5,13 – 2,17

Černý Robert

21:31

Kozel Jiří

14:08

Jůnová Alena

11:53

48

7+3+17+21

5.3.

3.11.68

5,13 – 2,17

Černý Robert

23:04

Háj Bohumil – 2,97km

13:10

Jůnová Alena

11:58

38

7+3+12+16

6.1.

11.10.69

5,13 – 2,17

Wacek Pavel

23:49

Kozel Jiří

– 2.97km

18:45

Junová Alena

12:11

46

6+3+15+22

6.2.

18.10.69

5,13 – 2,17

Procházka Oldřich

20:35

Háj Bohumil

12:36

Junová Alena

10:36

88

14+4+28+41

6.3.

26.10.69

5,13 – 2,17

Miluška Milan

18:41

Háj Bohumil

12:13

Junová Alena

10:32

103

20+3+32+49

7.1.

24.10.70

5,13 – 2,17

Fousek Jan

21:30

Kozel Jiří

– 2,97 km

16:48

Mikšlová Eva

10:26

50

4+0+20+26

7.2.

30.10.70

5,13 – 2,17

Svoboda Oldřich

22:11

Kozel Jiří

16:28

Miklšová Eva

11:20

108

9+0+25+72

7.3.

7.11.70

5,13 – 2,17

Odvárka Miloslav

19:55

Kozel Jiří

15:45

Grošofová Ivana

10:15

89

19+1+40+29

8.1.

9.10.71

5,13 – 2,17

Musil Jindřich

20:18

Kozel Jiří – 2,97km

17:59

Mikšlová Eva

10:57

47

5+2+16+23

8.2.

23.10.71

5,13 – 2,17

Musil Jindřich

19:40

Kozel Jiří

16:39

Junová Alena

10:46

93

5+2+23+63

8.3.

29.10.71

5,13 – 2,17

Musil Jindřich

22:04

Kozel Jiří

15:09

Junová Alena

10:32

43

6+1+11+25

9.1

30.9.72

5,13 – 2,17

-

-

-

-

Mikšlová Eva

12:23

28

0+1+4+23

9.2.

7.10.72

5,13 – 2,17

Novohradský Jan

21:51

Živný Miloš

27:04

Zemanová Jana

11:46

31

3+1+8+19

9.3.

14.10.72

5,13 – 2,17

Novohradský Jan

21:44

Živný Miloš

25:37

Mikšlová Eva

11:15

29

3+2+9+15

10.1.

30.9.73

5,13 – 2,17

Novohradský Jan

20:56

-

-

Mikšlová Věra

10:21

35

7+3+14+11

10.2.

6.10.73

5,13 – 2,17

Musil Jindřich

18:47

-

-

Mikšlová Věra

9:47

72

12+2+22+36

10.3.

20.10.73

5,13 – 2,17

Láznička Jaroslav

20:39

-

-

Mikšlová Eva

10:19

69

12+5+18+3

11.1

5.10.74

5,13 – 2,17

Musil Jindřich

18:51

-

-

Mikšlová Eva

10:01

30

5+12+6+17

11.2

12.10.74

5,13 – 2,17

Musil Jindřich

19:00

-

-

Mikšlová Eva

10:12

37

6+2+12+15

11.3.

19.10.74

5,13 – 2,17

Musil Jindřich

19:18

-

-

Mikšlová Eva

10:09

38

8+2+12+15

12.1

4.10.75

5,13 – 2,17

Musil Jindřich

18:08

-

-

-

-

33

7+0+14+12

12.2.

11.10.75

5,13 – 2,17

Musil Jindřich

19:13

-

-

Zemanová Jana

12:59

23

6+1+7+9

13

9.10.76

6 – 2

Vrkoč Zdeněk

23:00

-

-

-

-

13

3+0+5+5

 

Přehled všech ročníků zařazených do Běžce:

roč

datum

Km     M - Ž

Muži

A20+A18

čas

Muži

B40+50+60+70

čas

Ženy

C20+35+45+C18

čas

účast M+Ž+D+Žá

14.

so15.10.77

6     

Novohradský Jan

21:45

Málek Jar.   5,7 km

20:30

-

-

41

20+0+9+12

15.

7.10.78

6

Hicl Jiří

20:24

Pýcha Miroslav

23:45

-

-

30

16+0+9+8

16.

6.10.79

5 - 4

Řehoř Pavel

17:15

Vantuch Václav

22:15

Casková Dag

19:22

42

20+3+11+8

17.

4.10.80

5-3,5

Kubů Miroslav

17:55

Klimeš Vladimír

19:52

Čtvrtečková Al

17:57

63

25+6+8+23

18.

31.10.81

6,5-3,25

Musil Jindřich

22:22

Klimeš Vladimír

26:56

Kristinusová Ilo

21:35

78

32+4+8+34

19.

2.10.82

6,5-3,25

Hubáček Petr

22:54

Klimeš Vladimír

25:58

Hildemanová Al

21:18

60

25+2+9+24

20.

so1.10.83

6,5-3,25

Kujal Luboš

22:47

Vantuch Václav

27:34

Silná Ivana

15:42

63

31+2+7+23

21.

pá5.10.84

6,5-4,3

Svoboda Old

23:20

Boudný Zdeněk

Krubl Miloš

28:33 31:35

Legeščičová El

22:53

101

43+2+8+48

22.

4.10.85

6,5-3,25

Holub Karel

22:58

Kučera František

Krubl Miloš

25:54 31:19

Neckářová Eva

16:56

87

50+0+17+20

23.

3.10.86

6,5-3,25

Kujal Luboš

22:41

Jiřík Jaroslav

Kriška Mikuláš

25:25 26:11

Doláková Jana

14:45

86

35+3+8+40

24

2.10.87

6,5-3,25

Hladílek Jiří

22:27

Kučera František

Pýcha Miroslav

25:30 28:49

Hanáková Marie

18:27

77

37+1+6+33

25

30.9.88

6,5-3,25

Novák Miroslav

23:45

Jiřík Jaroslav

Krubl Miloš

25:15 31:59

Čaloudová Jiřina

15:54

94

45+2+5+42

26.

30.9.89

6,5-3,25

Kadela Petr

22:56

Jiřík Jaroslav

Bambula Jan

24:52 24:32

Čaloudová Jiřina

15:11

90

43+2+2+43

27.

29.9.90

6,5-3,25

Hnilička Jiří

21:24

Jiřík Jaroslav

Bradáč Alois

25:18 28:11

Čaloudová Jiřina

15:56

102

39+3+9+51

28.

28.9.91

6,5-3,25

Šťáva Petr

23:36

Pospíchal Fr.

Bradáč Alois

25:26 27:35

Kazdová Jana

16:15

30+1+?+?

29.

3.10.92

6,5-3,25

Tichý Frant

22:40

Červ Miloslav

Bradáč Alois

24:14 27:30

-

-

53

35+0+10+8

30.

2.10.93

6,5-3,25

Novák Pavel

22:15

Krechler Miroslav

Bradáč Alois

26:01 27:16

Kopřivová Jana

14:03

30+3+-+-

31.

1.10.94

6,5-3,25

Šťáva Petr

23:03

Opavský Josev

Bradáč Alois

25:37 28:10

Kopřivová Jana

13:45

74

34+2+8+34

32.

30.9.95

6,5-3,25

Šťáva Petr

22:44

Schwarz Josef

Bříza Vlastislav

24:37 28:22

Karásková Kat.

15:44

105

45+1+8+51

33.

21.9.96

6,5-3,25

Šťáva Petr

23:23

Zídek František

Kříž Milan

25:27 25:58

Kopřivová Jana

14:05

53 

36+2+1+14

34.

20.9.97

6,6-3,35

Hotař Pavel

24:08

Zídek František

Stoklásek Frant.

25:17 28:12

Hronová Jana

15:27

41 

29+2+0+10

35.

9.10.98

6,6-3,35

Vítek Jaroslav

23:13

Zídek František

Němec Jiří

25:51 26:56

Kopřivová Jana

14:55

73 

58+2+3+10

36.

8.10.99

6,6-3,35

Venhoda Milan

23:52

Hadrava Karel

Křenek František

25:01 27:50

Kopřivová Jana

14:12

99 

54+6+1+38

37.

6.10.00

6,6-  3,35

Novák Pavel

24:23

Kafka Václav

Koreš Arnošt

Nechvátal Frant.

25:29 25:53 31:26

Kazdová Jana

18:22

103

49+2+14+18

38.

5.10.01

6,6- 3,35

Srb Vladimír

23:50

Pechek Vladimír

Koreš Arnošt

Brom Eduard

25:27 27:55 32:00

Kopřivová J.

14:14

101

56+7+4+34

39.

4.10.02

6,6- 3,35

Veselský Martin

24:10

Kafka Václav

Pánek Pavel

Čížek František

25:55 28:10 30:51

Uchytilová Monika

14:11

103

53+13+12+25

40.

26.9.03

6,6- 4,5

Tichý František

24:52

Hotař Pavel

Koreš Arnošt

Čížek František

25:05 26:45 31:36

Fousková Petra

19:47

80 

46+4+3+27

41.

8.10.04

6,6- 4,5

Srb Vladimír

24:20

Pechek Vladimír

Tománek Stanisl.

Čížek František

26:28 27:23 32:05

Novotná Dagmar Fencíková Vlad.

20:21  23:22

93

61+6+4+22

42.

7.10.05

6,6- 4,5

Láník Aleš

24:04

Bohuslav Jar

Tománek Stan

Kučera Otakar

24:57 26:44 31:14

Veverková Rad. Novotná Dag.

21:36 19:55

113

69+8+5+31

43.

6.10.06

6,6- 4,5

Srb Vladimír

23:56

Tichý Frant.

Tománek Stan.

Stoklásek Fr.

24:54

27:12

31:17

Říhová Alena

Novotná Dagmar

23:33

20:23

106

64+10+4+29

44.

12.10.07

6,6-

4,5

Srb Vladimír

23.52

Tichý Frant.

Pechek Vlad.

Škrleta Jan

25:05

27:33

32:11

Šťastná Renata

Fencíková Vlad.

23:13

21:58

90

57+8+2+23

45.

10.10.08

6,6-

4,5

Vohlídal Robin

23:42

Tichý Frant.

Hadrava Karel

Novák Zdeněk

25:30

26:43

32:11

Pospíchalová K.

Tůmová Nad.

21:28

21:43

90

49+8+2+31

46.

9.10.09

6,7 –

4,6

Vohlídal Robin

22:01

Fikes Metoděj

Schwarz Josef

Němec Jiří

24:10

26:33

26:35

Srbová Alena

Fencíková Vlad.

20:35

22:39

90

50+9+4+27

47.

22.10.10

6,7 – 4,5

Srb Vladimír

24:19

Tichý František

Ševčík Luděk

Okáč Jaroslav

25:38

29:20

32:24

Srbová Alena

Fencíková Vlad

Smetanová Krist

23:06

23:13

21:34

91

52+8+3+28

48.

21. 10. 11

6,7 –

4,5

Srb Vladimír

23:52

Tichý František

Ševčík Luděk

Bobek Josef

24:51

29:16

32:45

Lepičová Petra

Fencíková Vlad.

Smetanová Krist

17:01

25:13

21:27

98

53+11+3+31

49.

19.10.12

6,7 –

4,5

Srb Vladimír

24:22

Vítek Jaroslav

Berky Jiří

Málek Jaroslav

24:29

27:31

29:45

Kaňkovská Martina

Hlavatá Alexandra

Králová Linda

20:55

21:43

22:37

110

66+10+1+33

50.

18. 10. 23

6,7 –

4,5

Srb Vladimír

23:24

Vítek Jaroslav

Berky Jiří

Sláma Jiří

24:41

28:14

34:28

Kaňkovská Martina

Novotná Kateřina

20:28

21:14

125

64+20+1+40

51.

24. 10. 14

6,6 –

4,6

Srb Vladimír

22:54

Vítek Jaroslav

Berky Jiří

Krechler Miroslav

22:55

26:13

29:46

Frolíková Andrea

Krechlerová Mirosl.

Adámková Domin.

25:41

25:03

26:19

129

69+20+2+38

52.

23. 10. 15

6,6

Srb Vladimír

Mottl Lukáš

23:23

24:26

Štýbnar Zbyněk

Berky Jiří

Krechler Miroslav

24:18

27:09

29:56

Veselá Petra

Srbová Alena

Hrdinová Iva

28:20

30:34

49:37

154

75+18+3+58

53.

21.10.16

6,6

Srb Vladimír

Nezveda David

22:26

24:55

Vítek Jaroslav

Berky Jiří

Kolařík Jiří

Škrleta Jan

23:24

27:00

28:46

34:53

Veselá Petra

Krčálová Olga

Nechvátalová Radka

Jordánová Petra

27:46

28:57

37:50

35:56

151

75+19+1+56

54.

20.10.17

6,6

Srb Vladimír

Kostka Marek

23:11

36:00

Vítek Jaroslav

Berky Jiří

Procházka Zd.

Koukal Vladimír

23:20

27:45

29:41

35:14

Musilová Nikola

Šťastná Andrea

Lacinová Hana

Jordánová Petra

33:10

32:08

34:44

36:00

149

67+15+2+66

55.

19.10.18

6,6

Eremka Libor

Vacek Vojtěch

23:18

24:54

Vítek Jaroslav

Berky Jiří

Procházka Zd.

Koukal Vladimír

23:12

27:29

30:23

35:43

-

Polednová Hana

Dvořáková Soňa

-

32:30

31:48

124

53+10+5+56

56.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

Traťové rekordy

MUŽI

Na současné variantě tratě 6,6 km (od roku 1997 po zavedení hromadných startů, mimo rok 2009, kdy byla náhradní trať)

Junioři 18 – 19 let

Tůma Jan (Jihlava) 24:55 (2016)

 

Muži 20 - 39 let

Srb Vladimír (Jihlava) 22:56 (2016)

 

Muži 40 - 49 let

Vítek Jaroslav (Batelov) 22:55 (2014)

 

Muži 50 - 59 let

Koreš Arnošt (Třebíč) 25:53 (2000)

 

Muži 60 – 69 let

Procházka Zdeněk (Jihlava) 29:41 (2017)

 

Muži nad 70 let

Škrleta Jan (Nová Včelnice) 34:53 (2016)

 

ŽENY

4,5 km od 2003 do 2013

6,6 km od 2015

Juniorky 18 – 19 let

Sárová Lucie 18:05 (2007)

Jordánová Petra (Třebíč) 35:56 (2016)

Ženy 20 – 34 let

Lepičová Petra (Pacov) 17:01 (2011)

Veselá Petra (Žďár n. Sáz.) 27:46 (2016)

Ženy 35 – 44 let

Novotná Dagmar (Chotěboř) 19:55 (2005)

Krčálová Olga (Polná) 28:57 (2016)

Ženy nad 45 let

 

Lacinová Hana (Třebíč) 34:44 (2017)