Soutěžní řád

 soutěží Běžce Vysočiny

 

A. Společná ustanovení

B. Ustanovení pro Pohár Běžce Vysočiny

C. Ustanovení pro Lyžařský pohár Běžce Vysočiny

D. Ustanovení pro Pohár Běžce Vysočiny v triatlonu

E. Hodnocení výsledků

 

A. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

 

1. Úvod       

·         Tento soutěžní řád byl schválen na valné hromadě sdružení Běžec Vysočiny dne 21.12.2001

·         Novelizován byl na valných hromadách Běžec Vysočiny z.s. dne 12.11.2004, 4.11.2005, 30.10.2010 a 10.11.2017

·         Soutěžní řád je v souladu s oddíly pravidel LA – soutěžní pravidla a pravidla pro běhy.

 • Soutěžní řád je v souladu s oddíly pravidel lyžování.
 • Soutěžní řád je v souladu s oddíly pravidel triatlonu.
 • Odchylky od těchto pravidel v tomto soutěžním řádu vychází z určení soutěží pořádaných Běžcem Vysočiny a ne každé pravidlo uvedených sportů lze uplatnit.
 • Ustanovení tohoto soutěžního řádu vychází také z toho, že ne každý sportující zná pravidla uvedených sportů. Proto jsou zde některá uvedena výkladem.
 • Soutěžní řád je závazný pro všechny pořadatele závodů zařazených do soutěží:

             Pohár Běžce Vysočiny

             Lyžařský pohár Běžce Vysočiny

             Pohár v triatlonu Běžce Vysočiny

             a pro účastníky těchto soutěží a závodů.

 • Soutěžní řád je také závazný pro ostatní závody pořádané Běžcem Vysočiny, mimo uvedené soutěže.
 • Soutěžní řád je poskytnut všem pořadatelům závodů v soutěži a těm účastníkům, kteří o to požádají u vedení soutěže. Je také zveřejněn na internetové stránce Běžce Vysočiny.

 

2. Určení soutěží

·         Soutěže Běžce Vysočiny jsou určeny pro všechny vyznavače vytrvalostních sportů, kondičního běhání, běhu na lyžích, triatlonu a další sportovce, bez ohledu na věk a výkonnost a provozovaný sport.

·         Cílem soutěží a závodů je rozvoj masového a rekreačního sportu.

·         Zúčastnit se mohou registrovaní i neregistrovaní členové tělovýchovných organizací a ostatní zájemci, bez omezení.

·         Do soutěží se není potřeba přihlašovat, do hodnocení je zařazen každý, kdo se zúčastní aspoň jednoho závodu v příslušné sezóně. Vyhodnocen je každý účastník nejméně tří závodů v sezóně.

 

3. Pořadatel soutěží

·         Soutěže pořádá  Běžec Vysočiny z.s. (Dále jen BV)

·         Nejvyšším orgánem je valná hromada spolku.

·         BV řídí soutěže tímto soutěžním řádem, pravidly atletiky, pravidly lyžování, pravidly triatlonu a stanovami spolku.

·         Průběh soutěží řídí výbor sdružení ve složení:

 

Ředitel a zpracovatel výsledků: Novák Bohumil, Jihlava, Srázná 4, TM 731 480 914, email: novak.beh@seznam.cz

 

Hlavní rozhodčí: Mgr. Nováková Hotařová Jana, Jihlava, Srázná 4, TM 605 787 548, email: jajih@centrum.cz.

 

Člen výboru: Mgr. Libánský Vladislav, Sekaninova 556, 58001 Havlíčkův Brod, TM 776 011 426, email: vlibansky@zssady.cz

 

Člen výboru: RNDr. Kugler Ivan, Malý Beranov 95, TZ 567 310 792, 603 466 382, email: ik@kms.cz

 

 

 • Tyto osoby jsou oprávněny provádět při závodě prezenci a vydat jeho výsledkovou listinu  a vyúčtovat skutečné náklady BV s pořadatelem závodu.

 

 

 

 

4. Pořad soutěží

·         Do soutěže Pohár Běžce Vysočiny může být zařazeno nejvýše dvacet závodů.

·         Do soutěží Lyžařský pohár Běžce Vysočiny a Pohár Běžce Vysočiny v triatlonu je počet zařazených závodů schvalován valnou hromadou BV.

·         Časový pořad soutěží určuje a schvaluje na návrh výboru BV valná hromada BV.

·         Zrušení závodu a zařazení nového závodu schvaluje valná hromada BV.

·         Závod nelze zařadit do jiné celostátní nebo regionální soutěže, bez souhlasu valné hromady připravující další ročník.

·         Pořad soutěže je uveden v propozicích soutěže, schvalovaných pro každou sezónu valnou hromadou BV.

·         Propozice každé soutěže jsou nedílnou součástí tohoto soutěžního řádu.

 

5. Propozice soutěží a závodů

·         Pořadí a datum konání jednotlivých závodů schvaluje valná hromada BV konaná každoročně před vyhlášením výsledků uplynulé sezóny.

·         Pořad soutěže je uveden v propozicích soutěže, schvalovaných pro každou sezónu valnou hromadou BV.

·         Termíny a časový pořad závodů jsou neměnné a pevné. Právo na změnu dne konání je ale zachováno. Datum konání závodu lze změnit jen z důvodu vnějších vlivů (politická situace, klimatická katastrofa apod.)

·         Lyžařský pohár má určeno jen pořadí závodů s ohledem na jejich tradiční termíny. Závod může být pro sněhové nebo klimatické podmínky odložen na náhradní termín. Při příznivých klimatických podmínkách může být závod uspořádán s předstihem. Průběh této soutěže koordinuje řídící soutěží BV ve spolupráci s pořadateli jednotlivých závodů.

·         Termín, místo a hodina startu každého závodu je zveřejněna:

a.     v  propozicích soutěže, kterou obdrží každý závodník,

b.    na internetových stránkách  http://bezecvysociny.cz/, na kterých jsou uvedeny podrobné a přesné propozice každého závodu a soutěže

c.     v rubrice „sportovní pořad“ Jihlavských listů a jiných periodik

d.    v celostátní Termínovce běhů mimo dráhu vydané SOBZ, na internetových stránkách www.behy.cz ,

e.     pořadatelé jednotlivý závodů mohou mít vydané vlastní propozice distribuované pořadatelem, nebo umístěné na jeho vlastních internetových stránkách.

 

6. Činovníci soutěže a závodu

·         Ředitel soutěže nebo jeho zástupce

·         Hlavní rozhodčí soutěže nebo jeho zástupce

·         Ředitel závodu

·         Minimálně tři rozhodčí: vrchní rozhodčí, časoměřič, cílový rozhodčí

·         Další rozhodčí: startér, vrchník tratě, vrchník pro mládež, traťový rozhodčí, zapisovatel, počítač kol

·         Odvolací jury závodu tvoří: hlavní rozhodčí soutěže nebo jeho zástupce a vrchní rozhodčí závodu, ředitel závodu.

·         Odvolací jury soutěže tvoří ředitel soutěže, hlavní rozhodčí soutěže a vrchník mládeže.

·         Všem rozhodčím náleží odměna, případně náhrada cestovních výdajů dle předpisu BV.

 

7. Startovné

·         Základní startovné je 100 Kč pro kategorie junior a starší. Při vyšších nákladech na technické zajištění závodu a občerstvení závodníků si pořadatel může výši startovného upravit podle potřeby.

·         Základní startovné platí jen pro on-line přihlášené závodníky na internetu, dle čl.8. Při přihlášení na místě startu v den závodu je základní startovné 150,- Kč.

·         Každý pořadatel odvede 20,- Kč za každého dospělého startujícího závodníka do fondu BV. Fond BV slouží k zajištění slavnostního vyhlášení výsledků soutěží BV.

 

      8. Prezence a startovní čísla

·         Prezence on-line na internetu.

a) Je upřednostňována před prezencí na místě startu závodu.

b) Prezentovaný závodník nevyplňuje prezenční lístek a jeho startovní číslo je připraveno předem před startem závodu k převzetí.

c) Takto prezentovaní závodníci mají zvýhodněné startovné, dle čl.7

·         Prezence v místě závodu začíná 90 minut a končí 15 minut před startem.

·         Prezence se provádí pomocí výpočetní techniky a při ní je vedena zjednodušená prezenční listina.

·         Prezenční listina je jednotného formátu a musí obsahovat: příjmení, jméno, příslušnost a místo organizace (nebo místo bydliště), rok narození, startovní číslo, docílený čas. Označení příslušnosti „neuvedeno“ není přípustné.

·         Prezentovaný závodník je povinen na požádání zapisovatele předložit průkaz totožnosti s podobenkou.

·         Závodník, který není ve výpočetní databázi, vyplní prezenční lístek. Pro splnění zákonných ustanovení, zpřesnění evidence a případných změn prezenčních údajů, vyplňuje každý závodník při svém prvním startu v sezóně prezenční lístek závodníka. Prezenční lístek obsahuje příjmení, jméno, celé datum narození, bydliště, příslušnost k organizaci, za kterou startuje, včetně jejího sídla, kontaktní údaj (mobil nebo email).

·          Bez řádně vyplněného prezenčního lístku není závodník zařazen do výsledkové listiny.

·         Každý jednotlivec svojí prezencí v některém závodě soutěže potvrzuje, že odpovídá za svůj zdravotní stav, je schopen absolvovat předepsanou trať, startuje na vlastní nebezpečí, zavazuje se dodržovat pravidla soutěže, dává souhlas k případnému mediálnímu zveřejnění své osoby v souvislosti se závodem nebo soutěží a dobrovolně zaplatil startovné.

·         Každý závodník má zaručeno, že uvedené údaje v prezenci slouží pouze pro vnitřní potřebu Běžce Vysočiny a nebudou poskytovány třetím stranám.

·         Vydané startovní číslo se připevnění na oděv na přední horní polovinu těla. Nesmí být nijak přehýbáno a zmenšováno. Pro připevnění je možno použít také pružných pásků.

·         Použití vlastního startovního čísla není dovoleno.

 

9. Lékařské prohlídky

·         Potvrzení o zdravotní prohlídce se nevyžaduje.

·         Každý účastník startující v závodě soutěže startuje na vlastní nebezpečí. Svoji prezencí v závodě potvrzuje, že odpovídá za svůj dlouhodobý i momentální zdravotní stav a že je schopen absolvovat předepsanou trať. U mládeže do 18 let má odpovědnost jeho zákonný zástupce.

·         Doporučuje se každému si svůj zdravotní stav nechat zkontrolovat u svého lékaře s upozorněním na svou účast na závodech. Každé dva roky je na kontrolu zdravotního stavu bezplatný nárok.

 

10. Zařazení do kategorie

·         Pro zařazení do věkové kategorie je rozhodující rok narození, bez ohledu na den narozenin.

·         Pro lyžařské závody platí, podle čl. 202.3 Pravidel lyžování, rozdělení kategorií podle tohoto soutěžního řádu.

·         Není přípustné zařazení do jiné věkové kategorie neodpovídající roku narození. U žákovských kategorií neplatí žádné výjimky podle roku školní docházky.

·         Žáci a žákyně mladší jak 10 let nejsou v soutěži hodnoceny.

 

11. Hodnocené kategorie

 • Rozdělení kategorií vychází z pravidel lehké atletiky.

Hlavní kategorie:

 

Kategorie veteránů:

 

 

 

Kategorie žen:

 

 

 

Kategorie junior:

 

 

Kategorie dorostu:

 

 

Kategorie žáků:

 

A20 – muži 20 - 39 let

 

B40 – muži 40 – 49 let

B50 – muži 50 – 59 let

B60 – muži 60 – 69 let

B70 – muži nad 70 let

 

C20   - ženy 20 - 34 let

C35 – ženy 35 - 44 let

C45 – ženy nad 45 let

 

A18 – junioři 18 – 19 let

C18 – juniorky 18 – 19 let

 

D1 - dorostenci 16 – 17 let

D2 - dorostenky 16 – 17 let

 

Z1 - žáci 14 – 15 let

Z2 - žákyně 14 – 15 let

Z3 – žáci 10 -13 let

Z4 - žákyně 10 -13 let

           

      12. Podkategorie

 • Pořadatel může podle počtu startujících a vlastního uvážení rozdělit dále uvedené kategorie na podkategorie:

Kategorie A20 - muži do 39 let:

 

Kategorie Z3,4 – žáci a žákyně:

A20 – muži 21 - 29 let, A30 – muži 30 – 39 let

              

Z31,Z41 – žáci, žákyně 12 – 13 let

Z32,Z42 – žáci, žákyně 10 – 11 let

 • Pořadatelům se doporučuje rozdělit kat. žáků Z3, 4 na Z31, 41 a Z32, 42.

 

      13. Ostatní kategorie

·         U všech běžeckých závodů delších jak 11 km je pořadatel závodu povinen uspořádat závod na kratších tratích pro dospělé tzv. kategorie příchozí.

·         Pořadatel, pokud mu v tom nebrání podmínky, uspořádá také závod pro mládež 4 - 9 let. Nejmenší věk přípustný pro start jsou 3 roky.

·         Tyto kategorie nejsou započítávány do soutěže. Jejich uvedení ve výsledkové listině je zaručeno.

·         Rozdělení kategorií:  P1 - příchozí muži bez rozdílu věku

                                  P2 - příchozí ženy bez rozdílu věku

                                  Z5, Z6 - nejmladší žáci, žákyně 7 - 9 let

                                  Z7, Z8 – chlapci, dívky 4 - 6 let

 

 

B. USTANOVENÍ PRO POHÁH BĚŽCE VYSOČINY

 

14. Tratě

·         Každá uvedená kategorie v čl.11 je samostatně hodnocena. Všechny uvedené kategorie mužů a juniorů v běžeckých závodech musí mít předepsanou stejnou trať. U kategorie mužů B70 může pořadatel, pokud je to možné, zkrátit trať v délce tratě žen. Všechny uvedené kategorie žen a juniorek v běžeckých závodech musí mít předepsanou stejnou trať.

·         Pro mládež a dle uvážení pořadatele i pro ženy, přiměřeně kratší.

·         Pro kategorie dorostu v rozsahu 4 – 6,5 km, starší žáky a žákyně 2 – 3,5 km, mladší žáky a žákyně 1,5 – 2,5 km.

·         Tratě jsou značeny na zemi barvou, pevnými barevnými značkami a barevnými fábory. Pro větší přehlednost se může použít koridorů označených barevnými páskami nebo kužely.

·         Pokud je trať značena fábory, jsou tyto zásadně po pravé ruce. Při souběhu více barevně odlišených tratí, jejich společné označení je vždy na jednom místě.

·         Na trati mohou být označené vzdálenosti v km.

 

15. Start

·         5 min. před startem jsou závodníci vyzváni k postavení na startovní čáru. Výzvu je vhodné opakovat.

·         Vrchní rozhodčí závodu má právo upřednostnit v postavení na startovní čáře závodníky s vyšší výkonností, nebo podle věkové kategorie.

·         Před startem je podán krátký výklad tratě s upozorněním na místa tratě s potřebnou zvýšenou opatrností.

·         Před vlastním startem jsou závodníci vyzváni k zaujmutí startovní pozice oslovením "Připravte se".

·         Start je proveden výstřelem ze startovací pistole nebo výzvou "Start".

 

     16. Závodník v závodě

·         Závody probíhají podle pravidel atletiky.

·         Závodník dodržuje pokyny pořadatelů. Je oděn minimálně do tílka kryjícího prsa a trenek.

·         Startovní číslo má řádně připevněné vepředu. K připevnění je možno použít pružný pásek.

·         Závody probíhají na veřejných komunikacích za plného provozu. Závodník proto dodržuje pravidla silničního provozu. Pohybuje se po levé straně vozovky. Rychlejší závodníci předbíhají pomalejší vpravo. Není přípustné si vynucovat uvolnění dráhy a také její dobrovolné uvolňování. Při odbočování vpravo je nutno počítat z provozem vozidel. Na těchto místech je vhodné pořadatelem zajistit dohled.

·         Pravidlo 144, čl. 2 pravidel LA zakazuje během závodu použití audio přehrávačů, rádií a mobilních telefonů závodníkem. Na porušení je rozhodčím závodník upozorněn a při opakování porušení je vyloučen ze závodu.

·         Pokud závodník ukončí závod předčasně, je nutno toto oznámit hlavnímu rozhodčímu nebo časoměřičům v cíli.

·         Závodník po proběhnutí cílem sundá a odevzdá startovní číslo. Je zakázán jakýkoli pohyb na trati s připevněným startovním číslem po závodě.

 

17. Hodinovka

·         Po celou dobu hodinovky musí závodník setrvat na dráze.

·         Závodníci se pohybují při levém okraji dráhy. Rychlejší předbíhají pomalejší zásadně vpravo. Není přípustné si vynucovat uvolnění dráhy a také její dobrovolné uvolňování.

·         Závodník nesmí závod přerušit. Může přejít do chůze. Úprava výstroje a podávání vlastního občerstvení je povoleno, odchylně od pravidel LA. Provádí se na vnějším okraji dráhy ve vymezeném prostoru. Podávající osoba nesmí vstupovat do dráhy. Při občerstvování se může závodník pohybovat, ale pouze ve vnější dráze. Musí být vždy z činnosti závodníka patrné, že má v úmyslu pokračovat v závodě.

·         Hodinovka je ukončena dvěma výstřely ze startovací pistole. Výstřely mohou být nahrazeny hlášením rozhlasovým zařízením. První jednoduchý výstřel označuje poslední minutu závodu. Druhý dvojitý výstřel závod ukončuje. Rozhlasem závod ukončen hlášením "Stop, zastavte".

·         Po ukončení závodu setrvá závodník na místě do příchodu rozhodčích, zaznamenávajících vzdálenost posledního kola. Je dovoleno, odchylně od pravidel LA, místo setrvání položit za vnitřní okraj dráhy startovní číslo.

 

18. Občerstvení

·         Na každém závodě je zajištěno minimální občerstvení po závodě šťáva s vodou.

·         Na závodech delších jak 10 km, pokud to klimatické podmínky vyžadují, jsou po 5 km občerstvovací stanice s pitnou vodou.

·         Na závodech je dovoleno, odchylně od pravidel LA, podávat vlastní občerstvení. Podává se na vhodných místech na okraji tratě, bez omezování ostatních závodníků.

 

C. USTANOVENÍ PRO LYŽAŘSKÝ POHÁR BĚŽCE VYSOČINY

 

19. Prezence a startovní čísla.

 • Při prezenci obdrží každý startovní číslo. Losování startovních čísel se neprovádí. Při individuálním způsobu startu se buď startuje v opačném pořadí než je příchod k prezenci a nebo se startovní čísla před zahájením prezence promíchají.
 • Označení lyží se neprovádí.
 • Kdo chce vyloučit mechanické poškození oděvu při připevnění čísla, je vhodné použití dvou pásků s pružného materiálu.

 

20. Propozice závodu

 • V propozicích pro lyžařský závod musí být uvedena předepsaná technika běhu.
 • Pro kategorie starší a mladší žák, žákyně platí pouze klasická technika běhu.
 • Pokud si pořadatel vyhrazuje změnu způsobu techniky běhu, musí toto výslovně uvést v propozicích.
 • Techniku běhu uvedenou v propozicích je možno mimořádně změnit. Tato změna je oznámena nejpozději před zahájením prezence uvedené na rozpise závodu. Každý závodník musí být na takovou možnost technickým vybavením připraven.
 • V propozicích musí být uveden způsob, pořadí a čas startů všech kategorií.

 

21: Opatření při mrazu

·         teplota vzduchu: od -15 do – 25o C – ruší se závod kategorií Z5, Z6, Z7, Z8. U ostatních přiměřené zkrácení tratě. Teplota nižší jak - 25o C – závod se ruší.

 

22. Tratě

 • U lyžařských závodů BV nemusí mít tratě pro kategorie juniorů, mužů a veteránů stejnou délku. Doporučuje se stejná délka tratě pro kategorii A20 a B40. Pro kategorie juniorek a žen nemusí být předepsána stejná délka tratě.
 • Maximální délky tratí žáků a žákyň:

                                                 Kategorie Z5, Z6 –nejvíce 1 km

                                                 Kategorie  Z4      - nejvíce 3 km

                                                 Kategorie  Z3      - nejvíce 4 km

                                                 Kategorie  Z2      - nejvíce 5 km

                                                 Kategorie  Z1      - nejvíce 6 km

 • Tratě se označují barevnými fábory, značkovací barvou,  pevnými barevnými šipkami. Může se také použít označených koridorů. Doporučuje se označení kilometrů.
 • Pro klasický způsob techniky běhu jsou, pokud možno, připraveny po celé délce tratě dvě stopy.
 • Cílová rovinka má délku 100 m, její začátek musí být označen.
 • U klasické techniky běhu jsou v cílové rovince připraveny minimálně dvě stopy.
 • Šíře tratě pro volnou techniku je minimálně 4 m. Cílová rovinka nejméně 9 m široká. Pokud, pro technické podmínky, nemůže toto pravidlo pořadatel dodržet, nebrání to v uskutečnění závodu. Není povinné označení třech koridorů v cílové rovince.

 

23. Start závodu

 • Je povoleno použít individuální start, hromadný start kategorií po vlnách, hromadný start všech závodníků.
 • Způsob startu určuje pořadatel podle místních podmínek. Upřednostňovány jsou hromadné starty. Podle momentálních sněhových podmínek a podle počtu prezentovaných závodníků lze způsob startu změnit i během závodu, ale nejpozději před uzavřením prezence. Nutno ovšem včas a přesvědčivě o této změně informovat závodníky.
 • Individuální start :
 • Při individuálním startu je interval mezi jednotlivci 30 sekund. Je povolen start ve dvojicích závodníků buď stejné kategorie a nebo i různé kategorie.
 • Závodníci se řadí včas ve vymezeném prostoru před místem startu podle startovních čísel v opačném pořadí. Po startu předchozího závodníka se první v řadě posune na startovní čáru.
 • 10 sekund před startem je startérem upozorněn na start. Posledních 5 sekund je odpočítáváno. Startuje se na povel „vpřed“.
 • Pokud se závodník nedostaví ke startu včas, startuje opožděně. Nesmí při tom překážet řádně startujícím závodníkům. Jeho původní startovní čas se přitom nemění.
 • Hromadný start :
 • Závodníci se rozdělí do skupin podle rozpisu závodu a pokynů hlavního rozhodčího.
 • Zařazení do skupiny je určeno kategorií, barvou čísel, délkou tratě podle podmínek při závodě a počtu prezentovaných.
 • Startér vyzve skupinu k postavení na startovní čáře. V postavení může upřednostnit závodníky s vyšší výkonností a také s lepším průběžným pořadím v soutěži.
 • Startuje se na jeden povel „start“, nebo na výstřel startovací pistole.
 • Při volné technice běhu, je možno na ní přejít nejdříve 100 m za startovní čárou. Tato hranice musí být označena.

 

24. Závodník v závodě.

 • Závodníci na trati mají rozdílnou výkonnost. Proto se k sobě chovají ohleduplně.
 • Závodník, který je předjížděn, musí na první vyzvání uvolnit trať. Při volné technice, i tehdy, když musí předjížděný závodník omezit bruslení. Pokud jsou na trati dvě stopy, není možno si uvolnění dráhy vynucovat. Platí zásada, že pomalejší závodníci se pohybují v pravé stopě, rychlejší v levé stopě.Toto ustanovení neplatí posledních 100 m před cílem u závodníků, kteří jsou v posledním kole závodu.
 • Závodník při klasické technice smí očistit lyže od sněhu a ledu. Musí tak učinit mimo trať bez cizí pomoci.
 • Může vyměnit hole. Nesmí měnit lyže.

 

D. USTANOVENÍ PRO POHÁR BĚŽCE VYSOČINY V TRIATLONU

 

25. Prezence a startovní čísla.

 • Při prezenci musí být každý závodník připraven na to, že bude popsán popisovačem na paže a stehna startovním číslem.
 • Pokud obdrží štítek na kolo, nebo také na přilbu, musí je připevnit dle pokynů.
 • Pokud obdrží plaveckou čepičku musí ji použít.
 • Obdržené standardní startovní číslo nesmí použít v plavecké části.
 • V cyklistické a běžecké části je použití čísla povinné.
 • V cyklistické části je číslo umístěno vzadu, v běžecké pak v předu. Je proto vhodné na jeho připevnění použít pásek z pružného materiálu.

 

26. Propozice závodu.

 • V propozicích může být, v rozporu s pravidly, vyloučeno použití plaveckého neoprenu. Pořadatelé tím vyrovnávají podmínky i pro příležitostné účastníky.
 • Může být také stanoveno, v rozporu z pravidly, že použití cyklistické přilby nemusí být, u závodníků starších 18 let, povinné. Neodporuje to zákonu o provozu na pozemních komunikacích. Využití této výjimky by měl každý, vzhledem k jeho bezpečnosti, velmi zvážit.
 • Propozice jsou doplněny informací o teplotě vody a vzduchu v den závodu, na nástěnce u prezence.

 

27. Depa.

 • Depo je uzavřený a ohraničený prostor určený k přechodu mezi jednotlivými částmi závodu.
 • Musí být jasně označen začátek a případně konec depa. Vzhledem k uspořádání tratí může mít závod dvě depa.
 • Depo nemusí mít pevné stojany a pevná stanoviště. V tom případě si ve vymezeném prostoru určí stanoviště každý sám se zachováním ohleduplnosti k ostatním.
 • Pouze zde může mít závodník připravené věci pro další část a pouze zde odkládá použité věci v předchozí. Při přechodu mezi jednotlivými částmi je zakázáno odhazování věcí mimo depo a stanoviště v depu pro závodníka.
 • V depu je jízda na kole zakázána.
 • Pokud je stanovena povinnost použití cyklistické přilby, musí být tato upnuta na hlavě páskem po celou dobu od odebrání kola v prvém depu a do jeho odložení v druhém depu.
 • Depo musí být uspořádáno tak, aby každý závodník při jeho procházení absolvoval stejnou dráhu.

 

28. Plavecká část.

 • Maximální délka plavecké části je 750 m.
 • Teplota vody 22°C (u dorostu 22°C) a více – je použití neoprenu zakázáno
 • Teplota vody 19 - 14°C (u dorostu 20 - 17°C) – je použití neoprenu dovoleno (pokud propozice závodu jeho použití nezakazují)
 • Teplota vody nižší jak 11,9°C (u dorostu 14,9°C) - plavání se ruší a je nahrazeno běžeckou částí přiměřené délky.
 • Pokud společně startují muži a dorost, řídí se podle teplot mladší kategorie.
 • U žákovských kategorií se plavání ruší při teplotě 17,9°C a méně.
 • Při nižší teplotě vody a vzduchu, zvlášť při zhoršených povětrnostních podmínkách je vhodné délku tratě plavání zkrátit.
 • Start je možno provést z vody nebo vběhnutím ze břehu. Trať je možno rozdělit na několik částí, rozdělených krátkým pohybem po souši.
 • Při startu ze břehu se může jít nebo běžet po dně. Při startu z vody jen plavat.
 • Může se použít libovolný způsob plavání. Během plavání se může stát na dně, nesmí se ale od něj odrážet vpřed.
 • Po plavání, během cesty do depa, je dovoleno se odstrojovat. Žádné součásti odstrojení se ale nesmí přitom odhazovat.

 

29. Cyklistická část.

 • Může se použít jakékoli kolo vyhovující silničnímu provozu. Řídítka nesmí mít jakékoli přídavné nástavce nebo hrazdy.  Pokud má plný disk, muže být jen na zadním kole. Nesmí mít žádný mechanismus pro jeho urychlení. Technické parametry a rozměry se nekontrolují.
 • Než závodník uchopí kolo, musí mít řádně upnutou přilbu na hlavě. Totéž platí v opačném smyslu po absolvování cyklistické části.
 • Lahve na nápoje, které veze sebou, musí být jedině z plastu.
 • Není dovolen žádný doprovod v autě, motocyklem, na kole, běžcem. Informace a vlastní občerstvení lze podávat doprovodem jen z okraje silnice. Audio přístroje, mobilní telefony jsou zakázány.
 • Případné opravy během závodu si provádí každý sám, bez cizí pomoci. Náhradní díly musí vézt sebou na kole. Vzájemná pomoc závodníků při poskytnutí nářadí a dílů je povolena.
 • Výměna kola je zakázaná. Zapůjčení kola jiným závodníkem je povoleno. Ten ale musí, po opravě převzatého kola, pokračovat v závodě.
 • Kolo je možné vést, nebo nést.
 • Závody se konají za plného silničního provozu s povolenou jízdou v háku. Proto je nutné dodržovat zákon o provozu na komunikacích.
 • Jízda se uskutečňuje při pravém okraji vozovky. Při odbočování jednat nanejvýš obezřetně.
 • Pokud se vytvoří slupina, závodníci jedou jednotlivě za sebou.
 • Rychlejšímu závodníkovi musí pomalejší umožnit předjetí po své levé straně.
 • Minimální vzdálenost za jedoucím automobilem je 35 metrů.
 • Při ukončení jízdy musí před hranici depa sestoupit jednou nohou na zem.

 

30. Běžecká část.

 • Všechny části cyklistické výbavy se uloží na stanovišti v depu. Jejich odhazování při běhu je nepřípustné. Běh s cyklistickou přilbou, vyjma kategorie Z7, Z8, je zakázána a znamená diskvalifikaci.
 • Jakýkoli doprovod a audio přístroje jsou zakázány.
 • Doprovod může podávat na trati informace a vlastní občerstvení v plastových nádobách z okraje trati.

 

31. Ukončení závodu.

 • Při předčasném ukončení, je toto nutno co nejdříve oznámit nejbližšímu pořadateli.
 • Po ukončení závodu není dovolen pohyb po trati ze startovním číslem.
 • Vyzvednutí věci z depa se provádí až po ukončení celého závodu.

 

E. HODNOCENÍ VÝSLEDKU

 

32. Výsledky a protesty

·         Po skončení závodu jsou vyvěšeny předběžné výsledky v místě cíle.

·         Protest proti výsledkům závodu, nebo k diskvalifikaci jiného závodníka, je možno podat vrchnímu rozhodčímu závodu nebo hlavnímu rozhodčímu soutěže ústně do 15 min. po vyvěšení výsledků. Jejich následné rozhodnutí v časové lhůtě nejvíce jeden týden je konečné.

·         Proti výsledkům soutěže je možno podat protest jen písemnou formou nebo emailem k hlavnímu rozhodčímu soutěže v průběhu sezóny, nejdéle deset dní po posledním závodě.

·         Opravnou připomínku k údajům ve výsledkových listinách lze podat jen k hlavnímu rozhodčímu soutěže písemnou formou nebo emailem po celou sezónu.

·         Opravnou připomínku k údajům v konečných výsledcích a historické tabulce je možno podat kdykoli hlavnímu rozhodčímu soutěže písemně nebo emailem.

 

 

33.  Vyhlášení výsledků.

 • Pokud se provádí vyhlášení výsledků závodu, musí být toto uvedeno v rozpise závodu.
 • Závodníci, kteří se bez omluvy neúčastní vyhlášení výsledků a rozdílení cen, ztrácejí nárok na získanou cenu.
 • Omluva z přítomnosti u vyhlášení výsledků se provádí u ředitele nebo hlavního rozhodčího závodu. Ten pak posoudí oprávněnost omluvy a oznámí ji přítomným vyhlašování.
 • Za omluveného závodníka přebírá ocenění předem oznámený zástupce. Ten pak při přebírání nesmí zaujmout místo jako vyhlašovaný závodník.

 

34. Diskvalifikace a disciplinární řízení

·         Každý závodník, který přeruší závod a nemůže pokračovat dále, odevzdá sám nebo prostřednictvím jiné osoby startovní číslo vrchnímu rozhodčímu závodu. Závodník je pak označen ve výsledkové listině jako NF.

·         Při porušení pravidel nebo soutěžního řádu může být závodník vyloučen ze závodu vrchním rozhodčím. Ten se přitom řídí buď vlastním zjištěním nebo upozorněním činovníka nebo i jiného závodníka. Při posuzování může žádat vysvětlení nebo provést konfrontaci. Takto vyloučený závodník je ve výsledkové listině označen DF.

·         Vyloučení závodníka ze soutěže je možné při hrubém porušení zásad fair play (alkohol, drogy, fyzické nebo hrubé slovní napadení činovníka nebo závodníka, zcizení věcí při závodě apod.)

·         Vyloučení provede výbor spolku BV na základě vlastního šetření, jehož postup si zvolí.

·         Vyloučený závodník není potom klasifikován v soutěži a jeho výsledky v příslušné sezóně jsou škrtnuty z historické tabulky.

 

35. Výsledkové listiny.

·         Jejich zpracování je prováděno centrálně v jednotném formátu pomocí výpočetní techniky BV se stanoveným obsluhujícím činovníkem.

 • Výsledky a komentář k závodu je automaticky zveřejňován v  Jihlavských listech a jiných periodikách.

·         Oficiální výsledky jsou uvedeny na internetu – http://bezecvysociny.cz/

 

36. Hodnocení jednotlivce v závodě

·         Dosažené časy se v souladu s pravidly zaokrouhlují na celé sec.

·         Dosažené výkony v hodinovce se zaokrouhlují na celé metry.

·         Dosažené časy v jednotlivých závodech se přepočítávají na body v hodnotách 10 až 0,001 bodů. Každá kategorie je hodnocena samostatně, podle nejlepšího času dosaženého v kategorii. Před výpočtem bodových zisků se časy převedou na vteřiny. Body se zaokrouhlují na tři desetinná místa.

·         Bodový zisk v jednotlivém závodě je určen zpožděním v procentech za vítězem, bez ohledu na počet a umístění účastníků závodu, přičemž vítěz získává 10 bodů, závodník s časem dvojnásobným a více než má vítěz, 0,001 bodů. Ostatní tolik bodů, o kolik procent dosáhli horší čas než vítěz.

·         Výsledky v hodinovce se nejdříve přepočítají na průměrný čas dosažený na jeden km a pak se hodnotí stejným způsobem.

·         Vzorec pro výpočet bodů z jednotlivého závodu:

          [200 - ( čas závodníka . 100 / čas vítěze )]. 0,1 = bodový zisk

 • Nejmenší bodový zisk je 0,001 bodu bez ohledu na dosažený čas.

 

37. Hodnocení jednotlivce v soutěži

 

            a) Pohár Běžec Vysočiny

·         Konečné a průběžné pořad je určeno součtem deseti nejlepších bodových zisků.

      b) Lyžařský pohár Běžce Vysočiny

·         Konečné a průběžné pořad je určeno součtem čtyř nejlepších bodových zisků. Konečné výsledky se vyhlašují při uskutečnění tří závodů a více v soutěži.

·         c) Pohár v triatlonu Běžce Vysočiny

·         Konečné a průběžné pořadí je určeno součtem čtyř nejlepších výsledků.

·         d) Rovnost bodů

·         V případě, kdy dva závodníci mají stejný bodový zisk s přesností jedna tisícina, rozhoduje o jejich pořadí: 1. absolutní bodový zisk ze všech závodů, 2. při rovnosti absolutního bodového zisku, výsledek posledního závodu soutěže.

·         e) Historické tabulky

·         V soutěži jsou vedeny dlouhodobé historické tabulky pro kategorie mužů a žen. Každá je vedena společně pro všechny věkové kategorie. Jsou do ní započítávané všechny závody a bodové zisky dosažené v příslušné věkové kategorii..

 

 

 

38. Vyhlašování výsledků

·         Průběžné výsledky soutěže, s uvedením pořadí a zisku bodů, se zveřejňují vyvěšením v prostoru startu závodů zařazených do soutěže. Bodové zisky v jednotlivých závodech jsou součástí jejich výsledkové listiny. Tyto uvedené výsledky jsou také na internetových stránkách BV.

·         Konečné výsledky se vyhlašují na slavnostním shromáždění účastníků, konaného po skončení sezóny.

 

Pohár Běžce Vysočiny

·         Vítězové kategorie A20, B40, B50, C20 v soutěži Pohár Běžce Vysočiny obdrží putovní pohár              „Běžec vysočiny“ se štítkem jeho jména na podstavci poháru.

·         Vítěz hlavní kategorie A20 - mužů 20 - 39 let získá titul "Běžec vysočiny 0000" s označením roku jeho získání.

·         Vítězové ostatních věkových kategorií jsou vyhlášeni jako "Nejlepší veterán do 00 let (žena, dorostenec atd.) Běžce vysočiny 0000" s označením roku získání.

       Lyžařský pohár Běžce Vysočiny

 • Vítěz hlavní kategorie mužů 20 – 39 let získá titul „Vítěz Lyžařského poháru Běžce Vysočiny 0000“ s označením roku jeho získání.
 • Vítězové ostatních věkových kategorií jsou vyhlášeni jako "Nejlepší veterán do 00 let (žena, dorostenec atd.) Lyžařského poháru Běžce vysočiny 0000" s označením roku získání.

       Pohár v triatlonu Běžce Vysočiny

 • Platí obdobná ustanovení jak pro Lyžařský pohár

 

Ocenění jednotlivců

·         Vyhodnocen je každý, kdo dokončil aspoň:

a)    aspoň tři závody v Poháru Běžce Vysočiny

b)    aspoň tři závody v Lyžařském poháru BV a v Poháru v triatlonu BV

·         Závodníci, kteří se umístí na předních místech obdrží trofej s diplomem a podle možností upomínkovou věcnou cenu.

·         Oceněn může být každý, kdo má započítáno do soutěže:

a)     více jak pět výsledků v Poháru Běžce Vysočiny

b)     více jak tři výsledky v Lyžařském poháru BV a v Poháru v triatlonu BV

·         Vyhodnoceni mohou být také účastníci, kteří v příslušné sezóně překročili určitou hranici v historické tabulce.

·         Vyhodnoceni mohou být také činovníci soutěže.

·         Všichni hodnocení závodníci dostanou na požádání tištěné hodnocení soutěže, s uvedením celkového pořadí a zisku bodů, buď na slavnostním shromáždění nebo jiným způsobem.

·         Hodnotu ocenění určuje výbor BV, který vychází z finančních možností a může přihlížet také k jiným okolnostem. Není možno uplatňovat na ocenění nárok.